logo

„Organizace pro volný čas a sport“

flagflagflagflagflag

AKTUÁLNĚ

d
d
d
!!! Nepřehlédněte !!!
Zabezpečení motorky
Cena od 125.000,-Kč - SUPER CENA
NOVINKA 2010 - VM Moto 610F !!!!
Novinka !!!
KTM Enduro 690 R
Super ceny !!!
HUSABERG Model 2010
ceny od 195.000 Kč
Nový HUSABERG - Neřehlédněte
Tatra 111 cisterna PHM
Tatra 111 cisterna PHM
Celodřevěný model
Model TATRA 111-ruční výroba !
AKCE PRO DĚTI - KLIKNĚTE !!!!!
OPERACE PERMANENT FREEDOM
prevence proti nemocím
OVOSAN - Aktivní Obrana
V provozu !
Diagnostika Automobilů
OTEVŘENO
Diagnostika motocyklů
SPUŠTĚNO
www.MOBILE-EBAY.cz
Ochrana práv spotřebitelů
SPOLUPRACUJEME ! ! !
OTEVŘENO
Auto-Moto Servis Svazarm
 
Tato stránka je zaměřena pro širokou veřejnost, která hledá informace o úspoře energie, doporučení jaké jsou nové trendy, novinky na trhu u nás, tak ve světě.
Na níže uvedených odkazech získáte potřebné informace. V případě zájmu nás kontaktujte na mailu
svazarm@svazarm.cz , na webu Svazu na ochranu práv spotřebitelů a rozvoje podnikání nebo máte-li zájem o konkrétní koupi energetického zařízení , můžete navštívit náš E-SHOP 

Energie vody – vodní elektrárny
Energie biomasy
Bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů - např.kogenerace, kombinované zdroje energie
Energie větru – větrné elektrárny
Geotermální energie – využití nízkopotenciálního tepla -tepelná čerpadla
Sluníčka – fotovoltaika – solární elektrárny
Sluníčko – ohřev TUV a užitkové vody – teplo - solární kolektory

Kombinované zdroje energie
Kogenerační jednotky

Hydrogen - VODÍK

Obnovitelnými zdroji se rozumí - obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

 
Základní rozdělení a vysvětlení:
 
1) biomasou - biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu,
 
 
2) elektřinou z obnovitelných zdrojů - elektřina vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje, a také část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie,
 
3) zeleným bonusem - finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny,
 
 
4) provozovatelem regionální distribuční soustavy - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na přenosovou soustavu.
 
 
Něco o trendech  Obnovitelných Zdrojů Energie (OZE)
 
V souvislosti s harmonizací českého práva s právem Evropské unie je nutné aplikovat ustanovení Směrnice ES o podpoře elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, která vstoupila v platnost 27. října 2001 s tím, že členské státy upraví svou národní legislativu v souladu s touto Směrnicí do 27. října 2003.
Při přijetí Směrnice Evropský parlament a Rada Evropské unie bylo konstatováno, že v současné době je potenciál obnovitelných zdrojů energie ve Společenství využíván nedostatečně. Společenství uznává potřebu podpory využití obnovitelných zdrojů energie jako prioritní opatření, jelikož jejich využívání přispívá k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Kromě toho umožňuje vytvořit lokální zaměstnanost, může mít pozitivní dopad na sociální soudržnost, přispět k bezpečnosti zásobování a umožňuje splnit rychleji cíle z Kjóta. Proto je nutné zajistit, aby tento potenciál byl lépe využíván v rámci vnitřního trhu s elektřinou. Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je velkou prioritou Společenství z důvodů bezpečnosti a diverzifikace zásobování elektrickou energií, ochrany životního prostředí a sociální a hospodářské soudržnosti. Rostoucí využívání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie představuje důležitou část balíčku opatření potřebných ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Spojených národů o změně klimatu a balíčku politik potřebných ke splnění jiných závazků.
 
 
Česká republika nemá vhodné přírodní podmínky pro rozvoj využití všech druhů obnovitelných zdrojů energie. Podle expertního ocenění lze do doku 2010 naplnit národní indikativní cíl zejména vyšším využitím malých vodních elektráren, větrných elektráren, využitím biomasy a v poslení době i výstavba solárních elektráren či solární kolektorů na TUV a užitkovou vodu.
 
K naplnění indikativního cíle je nutné vytvořit systém podpory, který při známých vysokých investičních nákladech vytvoří pro investory potřebné klima s dlouhodobou zárukou návratnosti vložených investic.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodující potenciál využívání energie z obnovitelných zdrojů energie je v podmínkách ČR v oblasti tepla. Pro dosažení předpokládaných objemů využívání tepla z obnovitelných zdrojů energie je však nutné vytvořit odpovídající podmínky. To především znamená vytvoření vhodného podpůrného systému pro využívání tepla z obnovitelných zdrojů energie. Avšak vytvoření vhodného podpůrného systému pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie je výrazně složitější než v oblasti využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. Důvodem je, že výroba a využívání tepla obecně je lokální záležitost se silnou vazbou na domácnosti, nejsou zde celostátní rozvodné sítě, není zde centrální či zastřešující subjekt jako je tomu v oblasti elektřiny (operátor trhu s elektřinou atd.). Mimo to každý zdroj tepla je individuální a jednotlivé zdroje se proto dosti výrazně liší svými ekonomickými parametry. Problémem je i evidence výroby tepla. Z těchto důvodů nelze pro podporu tepla z obnovitelných zdrojů energie použít podpůrné systémy preferované v oblasti elektřiny, tj. pevné výkupní ceny či osvědčení o množství s regulovanou cenou. „Jedinou reálnou možností jsou proto v oblasti tepla z obnovitelných zdrojů energie systémy založené na investiční podpoře, což potvrzují i zahraniční zkušenosti.“
Podpora využívání obnovitelných zdrojů tepla formou podpory investic však není v této fázi v ČR reálná nad rámec dosud poskytované podpory v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie ze státního rozpočtu a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. V návrhu zákona jsou proto obsažena pouze některá dílčí opatření. Jde konkrétně o povinnost za stanovených podmínek a ve stanoveném rozsahu využívat obnovitelné zdroje v zařízeních na výrobu tepelné energie a o povinnost za stanovených podmínek a ve stanoveném rozsahu využívat v nové výstavbě obnovitelné zdroje pro zajištění dodávek tepelné energie.
 
Cílem podpory státu je:
- Zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energetických na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby ČR splnila národní indikativní cíl ve výši 8 % v roce 2010;
- Zvýšit podíl výroby tepla v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů;
- Přispět odpovídajícím snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu;
- Přispět odpovídajícím snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí;
- Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin;
- Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie;
- Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie;
- Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku tak v zahraničí;
- Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu;
- Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech.
 
Systém podpory v České republice musí respektovat skutečnost, že trh s elektřinou je postupně liberalizován.
 
- Systém podpory je založen na:
- Zachování práva výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů na přednostní připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám a na přednostní přenos a distribuci elektřiny podle energetického zákona, a to bez ohledu na stav otevření trhu s elektřinou;
 
- Zachování daňových úlev v rozsahu stanoveném v zákonech o dani z příjmu, o dani z nemovitostí a o dani z přidané hodnoty, a to bez ohledu na stav otevření trhu s elektřinou;
 
- Zachování dosavadního systému pevných cen (odstupňovaných podle výše ztrát v sítích na jednotlivých napěťových stupních) placených výrobcům provozovateli distribučních soustav za úsporu nákladů vzniklou připojením do sítí distribuční soustavy (tzv. decentralizovaná výroba), a to bez ohledu na stav otevření trhu s elektřinou;
 
- Po úplném otevření trhu s elektřinou na zavedení systému obchodovatelných zelených certifikátů a stanovování závazných ročních kvót podílu hodnoty zelených certifikátů na množství dodané elektřiny, kde jsou stanovení dodavatelé (účastnící trhu s elektřinou se závazkem odebrat z elektrizační soustavy elektřinu, kterou dodává odběratelům, pro které operátor trhu s elektřinou provádí na základě smlouvy o zúčtování vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek) povinni splnit nákupem zelených certifikátů za regulované ceny stanovené podle návrhu zákona. V případě nesplnění roční kvóty bude dodavatel postižen podle zákona. Systém podpory podle tohoto systému spočívá v tom, že výrobce obdrží za dodanou elektřinu z obnovitelných zdrojů jednak cenu za elektřinu dosaženou na trhu s elektřinou, jednak regulovanou cenu za zelené certifikáty;
 
- Na stanovení výkupních cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů a cen zelených certifikátů odlišně pro jednotlivé druhy zařízení tak, aby z toho vyplývající podpora byla dostatečně motivující pro investory a všechny druhy obnovitelných zdrojů energie byly více využívány pro výrobu elektřiny (s respektováním odlišných nákladů na investici, na připojení do elektrizační soustavy, na provoz a dále ke zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny z některých druhů obnovitelných zdrojů energie na trhu s elektřinou);
 
- Na poskytnutí záruky investorům a majitelům zařízení vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů, na které se vztahuje podpora podle návrhu zákona, že výše „výnosů za jednotku vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, plynoucí výrobcům z podpory, bude zachována po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu“
 
- Na krytí zvýšených nákladů spojených s povinným výkupem elektřiny distribučními společnostmi regulovaným příplatkem k cenám distribuce pro konečné zákazníky;
 
- Na možnosti dodavatelů uplatnit zvýšené náklady spojené s nabytím zelených certifikátů v cenách konečných zákazníků.
 
Podstata podpory využívání obnovitelných zdrojů energie v zařízeních na výrobu tepelné energie spočívá v tom, že při výstavbě nových zařízení na výrobu tepelné energie a při rekonstrukci stávajících zařízení, při splnění podmínek stanovených v návrhu zákona, bude stanovena povinnost, aby část dodávané tepelné energie pocházela z obnovitelných zdrojů.
 
Podstata podpory využívání obnovitelných zdrojů energie spočívá dále v tom, že u nových staveb a změn staveb, jejichž stavba byla ve stanoveném rozsahu financována z veřejných rozpočtů, při splnění podmínek stanovených v návrhu zákona, bude v návrhu zákona stanovena povinnost zajišťovat část spotřeby tepelné energie v těchto budovách z obnovitelných zdrojů.

 

 

 
 
ikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikona
© 2019, www.svazarm.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid