logo

„Organizace pro volný čas a sport“

flagflagflagflagflag

AKTUÁLNĚ

d
d
d
!!! Nepřehlédněte !!!
Zabezpečení motorky
Cena od 125.000,-Kč - SUPER CENA
NOVINKA 2010 - VM Moto 610F !!!!
Novinka !!!
KTM Enduro 690 R
Super ceny !!!
HUSABERG Model 2010
ceny od 195.000 Kč
Nový HUSABERG - Neřehlédněte
Tatra 111 cisterna PHM
Tatra 111 cisterna PHM
Celodřevěný model
Model TATRA 111-ruční výroba !
AKCE PRO DĚTI - KLIKNĚTE !!!!!
OPERACE PERMANENT FREEDOM
prevence proti nemocím
OVOSAN - Aktivní Obrana
V provozu !
Diagnostika Automobilů
OTEVŘENO
Diagnostika motocyklů
SPUŠTĚNO
www.MOBILE-EBAY.cz
Ochrana práv spotřebitelů
SPOLUPRACUJEME ! ! !
OTEVŘENO
Auto-Moto Servis Svazarm
 

Vymezení pojmů dle zákona o ekologickém zemědělství

(1) V tomto zákoně se rozumí
a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2) získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských společenství3),
 
b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropských společenství4), splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5),
 
c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) nebo ekologický rozmnožovací materiál7),
 
d) ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
 
e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce biopotravin9), osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7),
 
f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,
 
g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství.
 
 
(2) Kde se v předpisu Evropských společenství1) používá pojmu subjekt trhu, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém zemědělství.
  
Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství dle § 6 zákona o ekologickém zemědělství
 
(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství na ekofarmě v souladu s předpisy Evropských společenství10) (dále jen "žadatel"), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná přechodné období (§ 5 odst. 1) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu (dále jen "osoba zařazená do přechodného období"). Dojde-li u osoby zařazené do přechodného období ke zvýšení výměry pozemků ekofarmy, začíná přechodné období týkající se nových pozemků dnem doručení oznámení podle § 7 odst. 1.
 
(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli.
 
(3) Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, vybranou ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") smlouvu o kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu11).
 
(4) V žádosti o registraci žadatel uvádí
a) je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a cizinec rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,
 
b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název obce, její části, název ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i číslo orientační, poštovní směrovací číslo a název obchodní firmy nebo uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a údaje týkající se odpovědného zástupce uvedené v písmenu a) a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
 
c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství12).
 
(5) Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o vstupní kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo zjištěno porušení podmínek tohoto zákona a předpisů Evropských společenství1), a v případě osoby zařazené do přechodného období také osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zvláštního právního předpisu8). Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o kontrole a osvědčování.
 
(6) Osoba zařazená do přechodného období je povinna pověřené osobě poskytnout o každé ekofarmě, na které bude hospodařit
 
a) údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitostí13),
 
b) označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude ekologicky hospodařit, podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem14) a jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu k opatřením podle § 10, pak podle údajů v katastru nemovitostí13) a
 
c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství12).
 
 
(7) Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě součinnost za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.
 
(8) Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, ministerstvo žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a zapíše osobu podnikající v ekologickém zemědělství na seznam osob podnikajících v ekologickém zemědělství vedený v souladu s předpisy Evropských společenství15) (dále jen "seznam"). Seznam, v případě ekologických podnikatelů i s informací o výměře obhospodařovaných pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(9) Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní, ministerstvo žádost o registraci zamítne.
 
(10) Je-li žadatelem osoba zařazená do přechodného období, pak ministerstvo vydá rozhodnutí o registraci do 30 dnů ode dne ukončení přechodného období, pokud žadatel v přechodném období splnil všechny požadavky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství1), jinak ministerstvo jeho žádost o registraci zamítne.
 
(11) Vzor žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.
 
 
Správní delikty které se rozumí dle zákona o ekologickém zemědělství
 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
 
a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny, krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látky a premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čisticí a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci chovatelských budov a zařízení, přípravky a prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelských zařízeních nebo osiva29),
 
b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem30),
 
c) používá vazné ustájení zvířat31),
 
d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete32),
 
e) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty takových organismů s výjimkou veterinárních léčiv33),
 
f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitu půdy34),
 
g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobami a plevely přednostně preventivních, mechanických a fyzikálních postupů35),
 
h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem36),
 
i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostně mateřským mlékem37),
 
j) používá v chovu zvířat preventivně alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika38),
 
k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulaci růstu nebo užitkovosti nebo hormony s cílem řízení reprodukce nebo stimulace říje39),
 
l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosy embryí40),
 
m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebo jejich produktů ve všech stadiích výroby, přípravy, přepravy a uvedení na trh41),
 
n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv, aby zabránila znečištění vod přímým kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním do půdy42),
 
o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídající fyziologickým a etologickým potřebám zvířat43),
 
p) nezajistí zvířatům ustájení v budovách v oblastech s nevhodnými klimatickými podmínkami pro celoroční chov zvířat venku44),
 
q) nezajistí zvířatům minimální plochy ustájení a výběhů, jakož i jiné parametry prostor, určených pro různé druhy a kategorie zvířat45),
 
r) nezabrání devastaci půdy a vegetace nadměrnou pastvou zvířat46),
 
s) nezajistí zvířatům přístup na pastvu nebo do venkovních výběhů47),
 
t) ustájí telata starší jednoho týdne v individuálních boxech48),
 
u) ustájí selata na etážových plošinách anebo v klecích49),
 
v) k ustájení drůbeže používá klece nebo nevhodné stáje50),
 
w) neumožní drůbeži přístup do výběhu nebo vodní drůbeži přístup k tekoucí vodě nebo rybníku51),
 
x) nezajistí jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů, aby nedošlo k záměně, kontaminaci nebo ke smíchání s jinými výrobky nebo nežádoucími látkami52),
 
y) jako dovozce neinformuje pověřenou osobu o zásilce, která má být ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"), dovezena do Evropské unie53), nebo
 
z) jako první příjemce zboží ze třetí země neověří a nezaznamená v dokladech uzavření obalu nebo kontejneru a shodu označení zásilky s osvědčením uvedeným v nařízení54),
 
aa) nesplní jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství1).
 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí dále správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
 
a) neoznámí ministerstvu, že za účelem uvádění na trh produkuje, připravuje nebo dováží ze třetí země bioprodukty, biopotraviny, ekologická krmiva a krmné směsi, ekologický rozmnožovací materiál a nepodrobí svůj podnik kontrolnímu systému pověřené osoby55), nebo
 
b) nesplní povinnost stanovenou zvláštním opatřením (§ 34).
 
 
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí dále správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
 
a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov "eko" nebo "bio"56),
 
b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické zemědělství57),
 
c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo logo potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo
 
d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).
 
(4) Fyzická osoba se dopustí dále přestupku tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)
 
a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov "eko" nebo "bio"56),
 
b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické zemědělství57),
 
c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo značku potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo
 
d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).
 
 
(5) Za správní delikt lze uložit pokutu
 
a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. y),
 
b) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), f) až h), r) až w), z), nebo odstavce 2 písm. a),
 
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) až q) nebo x),
 
d) do 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), nebo
 
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
 
(6) Za přestupek podle odstavce 4 může ministerstvo uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
(7) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
 
(8) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 
(9) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
 
(10) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.
 
(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
 
(12) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
 
(13) Pokutu vybírá ministerstvo a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61). Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

09.03. 08Dokumenty

Zákon o ekologickém zamědělství - files/file/Zak242+NR2092_kons4-07_int-2_MB.pdf

Seznam výrobců ekopotravin - files/file/seznam_biovyrobci06_def.pdf

Seznam prodejců biopotravin 2006 - files/file/seznam_bioprodejny06_def.pdf

Studie využití a spotřeby biopotravin - files/file/BioVyzkum_zprava_Final.ppt

Zdroj dat: Ministerstvo zemědělství

E-SHOP

 

 

Zde je místo pro vaši reklamu

E-SHOP

Zde je místo pro vaši reklamu

E-SHOP

Více informací naleznete na webových stránkách Lékařského a Poradenského Centra - www.lapc.cz 

E-SHOP

 
ikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikonaikona
© 2019, www.svazarm.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid